Gwo Atant pou Tout Elèv!

Ranseye w sou Endikatè Federal yo pou Edikasyon Espesyal:

Chak sesyon ap fèt soti 5:00 PM rive 6:00 PM – Tout gwoup yo ap bay entèpretasyon an LSA, Panyòl, Pòtigè, Kreyòl Ayisyen, Vyetnamyen, ak Mandaren.

Pou plis enfòmasyon, gade videyo ki anba yo.

Access