Đơn đăng kí cho các lớp đào tạo về Giáo Dục Đặc biệt dành cho cộng đồng Việt

Hợp tác với Liên đoàn Trẻ em Cần Sự Trợ Giúp Đặc biệt, Vòng Tay Cha Mẹ Việt sẽ tổ chức một chuỗi đào tạo song ngữ về các đề tài liên quan đến Giáo dục Đặc biệt và IEP cho cộng đồng Việt. Các chủ điểm trong buổi đào tạo bao gồm: Văn bản IEP, Đánh giá về Giáo Dục, Hiểu về Quyền Cơ Bản của Phụ Huynh, Đánh giá Thần Kinh Tâm Lý là gì, Sức khỏe và Giáo dục đặc biệt, Sức khỏe Tâm thần, Giao tiếp hiệu quả…

Buổi đào tạo sẽ kéo dài vào mỗi tối thứ năm bắt đầu từ ngày 3/11/2022 đến ngày 2/2/2023 từ 6-8 giờ tối qua mạng. 

Các lớp học này miễn phí, được thông dịch sang tiếng Việt và mở rộng cho tất cả các gia đình nói tiếng Việt tại Hoa Kỳ. Một vài buổi đào tạo sẽ được ghi âm lại để phụ huynh tiếp cận sau này.                                                                                                                   

Để tham gia lớp học, rất mong các gia đình điền đơn đăng ký bằng cách click vào đường link bên dưới. Mong các gia đình tham gia đủ hết 10 buổi học để có thông tin cần thiết cho các con.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePniEDzVxXgGUWbi3q8WMlDGXxSNPCJndOlnnqQI4cxdzwkg/viewform?usp=sf_link

Parent Training Series for Vietnamese-Speaking Families

In collaboration with the Federation for Children with Special Needs, The Circle of Vietnamese Parents will organize a bilingual training series on Special education and IEP for Vietnamese speaking parents. Topics covered include: Understanding the Individualized Education Program (IEP), Basic Rights in Special Education,  Neuropsychological Assessments, Educational Assessments, Health Care and Special Education, Mental Health, Effective Communication, and more. 

This training series will take place online on Thursday evenings from November 3, 2022 to February 2, 2023, from 6:00 PM – 8:00 PM. 

This training will be FREE and open to any Vietnamese speaking families in the US. Several of the presentation trainings will be recorded and shared so many families can access and view later.

Please complete this registration form to attend the training series.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePniEDzVxXgGUWbi3q8WMlDGXxSNPCJndOlnnqQI4cxdzwkg/viewform?usp=sf_link