Educational Options: Tiếng Việt

Zoom

Tiếng Việt and English: Thứ Ba, Ngày 13 Tháng 12 từ 6-8 giờ tối In Vietnamese and English: Tuesday, December 13 from 6-8pm Bạn có câu hỏi về trường học, và các lựa chọn giáo dục của bạn không? Tham dự một buổi thuyết trình Dự án