FCSN // Newsletter // 2017 // Fall 2017 // Multicultural Family Support Groups // Nhóm hổ trợ – Vòng Tay Cha Mẹ Việt
a

Nhóm hổ trợ – Vòng Tay Cha Mẹ Việt

Thời gian:
Tối thứ ba tuần thứ ba mỗi tháng từ 6 giờ chiều – 8 giờ tối.
Địa điểm: Dorchester House, 1353 Dorchester Ave, Dorchester, MA 02122 từ 6-8 giờ tối.
Phụ huynh có thể liên hệ với Oanh để có thể chi tiết về nhóm sinh hoạt hàng tháng theo số điện thoại: (617) 399-8328

Thời gian:
Sáng thứ 4 tuần thứ nhất mỗi tháng từ 10 giờ sang – 12 giờ trưa.
Địa điểm: the Home for Little Wanderers
45 Deerfield street, Dorchester, MA
Để có thêm chi tiết về nhóm này, Phụ huynh có thể liên hệ với Chị Trúc Phương: 857-294-1135

Vào trang web này để có thêm tài liệu bằng tiếng việt: https://issuu.com/vongtaychameviet

Facebook Icon
@vongtaychameviet