Details about our Fall 2021 PCTI Session

Online (Zoom) – Fall 2021 Federation for Children with Special Needs (FCSN) Vietnamese-Speaking Parent Training Series

This 8-session training will take place online Thursdays September 2, 2021 – October 21, 2021, from 6:00 PM – 8:00 PM. Topics covered include: Educational Assessments, Basic Rights, Understanding the Individualized Education Program (IEP), Neuropsychological Assessments, Health Care and Special Education, Mental Health, Effective Communication, and next steps with supporting your child. This training is a FREE bilingual and bicultural presentation series. Interpretation and translation services will be provided. All presentation meetings will be recorded and shared so many families can access and view later.

Please complete this registration form to attend the training series.
Thank you!

Đơn đăng kí cho các lớp đào tạo về Giáo Dục Đặc biệt dành cho cộng đồng Việt

Buổi đào tạo sẽ kéo dài 8 buổi vào mỗi tối thứ năm bắt đầu từ ngày 2/9/2021 đến ngày 21/10/2021 từ 6-8 giờ tối qua mạng.
Các chủ điểm trong buổi đào tạo bao gồm: đánh giá về Giáo Dục, HIểu về Quyền Cơ Bản của Phụ Huynh, Văn bản IEP, Đánh giá Thần Kinh Tâm Lý là gì, Sức khỏe và GIáo dục đặc biệt, sức khỏe tâm thần, Giao tiếp hiệu quả và Bước tiếp theo để hổ trợ cho các con.
Các lớp học này miễn phí với sự hổ trợ của Liên Đoàn Trẻ Em Cần Sự Trợ Giúp Đặc biệt và sẽ được thông dịch và tài liệu sẽ được dịch sang tiếng việt.
Để tham gia lớp học, rất mong các gia đình điền đơn đăng kí và cố gắng tham gia hết 8 buổi học để có thông tin cần thiết cho các con.

Registration form link.

XIn Cảm ơn