Sesyon Fanmi Prentan 2024 sou Opsyon Lekòl yo prezante an Kreyòl Ayisyen

Èske w gen kesyon sou lekòl ak opòtinite ki disponib pou pitit ou a? Antre nan Pwojè Chèche Lekòl la pou yon prezantasyon ak chans pou poze kesyon sou:

Opsyon pou timoun piti, K-8, lekòl segondè ak pi lwen

Distri lekòl piblik yo, chwa lekòl ant distri yo, lekòl charter, lekòl teknik pwofesyonèl, METCO, Lekòl Viryèl Commonwealth, Lekòl Egzamen/Magnet, Lekòl Recovery, Lekòl Edikasyon Espesyal, lekòl prive ak homeschooling.

Wòl ak responsablite fanmi yo, enkli wòl enpòtan fanmi yo jwe kòm patnè nan edikasyon pitit yo.

Dat seri atelye yo prezante an kreyòl ayisyen:
Entwodiksyon nan Lekòl Massachusetts – Opsyon Edikasyon depi kòmansman jiska fini
19 Avril a 7 PM

Opsyon Lekòl ak Edikasyon Espesyal
10 Me a 7 PM

Lekòl pwofesyonèl-teknik
7 Jen a 7 PM

Pou chanje lang nan sit entènèt sa a ak fòm nan, klike sou bouton lang ki anwo a.