Phiên họp gia đình mùa xuân 2024 về các lựa chọn trường học được trình bày bằng tiếng Việt

Bạn có thắc mắc về trường học và những cơ hội dành cho con bạn? Tham gia Dự án School Finder để trình bày và có cơ hội đặt câu hỏi về:

Các lựa chọn dành cho lứa tuổi mầm non, K-8, trung học phổ thông và hơn thế nữa

Các khu học chánh công lập, lựa chọn trường học liên quận, trường bán công, trường kỹ thuật-dạy nghề, METCO, Trường ảo Khối thịnh vượng chung, Trường thi/Magnet, Trường phục hồi,

Trường giáo dục đặc biệt, trường tư thục và giáo dục tại nhà

Vai trò và trách nhiệm của gia đình, bao gồm vai trò quan trọng của gia đình với tư cách là đối tác trong việc giáo dục con cái họ

Chuỗi hội thảo được trình bày bằng tiếng Việt:
Giới thiệu về Trường học Massachusetts – Các lựa chọn giáo dục từ đầu đến cuối
ngày 25 tháng 4 lúc 6 giờ chiều

Lựa chọn trường học & Giáo dục đặc biệt
ngày 16 tháng 5 lúc 6 giờ chiều

Trường dạy nghề – kỹ thuật
ngày 13 tháng 6 lúc 6 giờ chiều

Để thay đổi ngôn ngữ của trang mạng và biểu mẫu này, hãy bấm vào tiện ích ngôn ngữ phía trên.